Vacatures

Projectleider intelligence gestuurde inzet

Werklocatie

Amsterdam

Intro

Ormer ICT zoekt een Projectleider intelligence gestuurde inzetStandplaats Amsterdam

Startdatum 04-03-2019

Einddatum 31-12-2019

Optie tot verlenging max 12 maanden

Uren per week 26 uur

Sluitingsdatum 17-01-2019 voor 12.00 uur

Opdracht omschrijving

In 2016 is gestart met het programma 'lntelligence gestuurde inzet op de districten en basisteams'.

Het doel op korte en middellange termijn is om een betere inschatting te kunnen maken van de te verwachten aard en omvang van (lokale) delicten en daarop te anticiperen voor wat betreft de inzet van politiecapaciteit. Daarbij moet er een balans zijn tussen veiligheidsvraagstuk, capaciteitsmanagement, intelligence en sturing. Het uiteindelijke doel op de lange termijn is een betere samenwerking tussen intelligence, 'blauw' en recherche, zodat er in gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan lokale én centrale veiligheidsvraagstukken. Alle basisteams zullen op termijn vanuit lokale veiligheidsvraagstukken de inzet van politiecapaciteit intelligencegericht sturen en dit op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze doen.

Het project is gestart met het in kaart te brengen van bestaande processen en producten, om deze aan elkaar te koppelen en vervolgens nieuwe/aanvullende producten te ontwikkelen tot een blauwdruk/ontwerp waarmee elk basisteam in Amsterdam aan de slag kon en die de basisteams en districten helpt bij het sturen op basis van informatie. Als onderdeel hierbij is een standaard overlegstructuur (o.a. BTO - Basisoverleg en ODO -Operationeel districtsoverleg) ingericht.

Doelstelling

Inmiddels is het project in een volgende fase terechtgekomen en komt de nadruk meer liggen op het inwerking brengen van de afgesproken werkwijze en de doorontwikkeling ervan. Tevens is de constatering dat het succes van de werkwijze in hoge mate afhankelijk is van een aantal capaciteitsmanagement vraagstukken. Specifiek gaat het om de pilot zelfroosteren en het aanpakken van piekbelasting in de roosters. Bij het zelfroosteren komen diverse aspecten kijken zoals inrichten van het proces, cultuur, tooling en een evaluatie op basis waarvan verder besluitvorming kan plaatsvinden. Bij piekbelasting gaat het om het fundamenteel kijken naar de oorzaken van dit probleem en het komen tot oplossingsrichtingen voor de lange termijn.

Verantwoordelijkheden

De projectleider ondersteunt de portefeuillehouders bij de doorontwikkeling van de lntelligence Gestuurde Inzet en de implementatie van de pilot zelfroosteren binnen onze eenheid.

Maakt hierover concrete afspraken met de portefeuillehouders en is verantwoordelijk voor het opleveren van de producten die voor de doorontwikkeling nodig zijn.

Stuurt de ingerichte projectgroep aan, onderhoudt contacten met de verschillende werkgroepen en legt verantwoording af aan de Stuurgroep welke onder leiding staat van de portefeuillehouders.

Stelt driemaandelijks voortgangsrapportages op t.b.v. de eenheidsmonitor.

Vervult niet alleen de rol van projectleider maar geeft ook op actieve wijze de rol van ambassadeur van het gedachtengoed vorm.

Denkt niet hiërarchisch maar vanuit resultaat en professionaliteit, werkt buiten kaders waarbij hij/zij in staat is buiten districtelijke en organisatorische grenzen te kijken naar uiteindelijke resultaat voorde gehele sturing op inzet binnen de eenheid.

leder half jaar vindt er een evaluatiegesprekplaats tussen de portefeuillehouders en de projectleider.

Vakmatige taken

Opstellen van projectplannen, beoordelen van projectplannen van deelprojectleiders

Opstellen van annotaties, notities, werkplannen voor eenheidsleiding, portefeuillehouders, ECMO (Eenheid Capaciteitsmanagement Overleg), stuurgroep, projectteam, etc.

Vertalen van een strategische visie, opdrachten en doelstellingen naar tactisch en operationeel niveau

Met betrokken partijen afspraken maken over randvoorwaarden en voortgang op voornoemde doelstellingen

Verbinding en samenwerking creëren en borgen met vaste onderdelen binnen de organisatie.

lntegraliteit en eenduidigheid vergroten tussen verschillende deelprojecten en werkprocessen, in samenhang met en bijdragend aan ambities uit het Jaarplan 2019. In staat zijn deze integraliteit te realiseren door samenhang te creëren: partijen bij elkaar te brengen en de gezamenlijke opdracht en doelstellingen naar boven te halen.

Op gezette tijden opstellen van voortgangsrapportages t.b.v. eenheidsleiding, EMT en stuurgroep.

Buiten hiërarchische kaders kunnen laveren: niet vanuit traditionele posities denken en

handelen, maar vanuit rollen en verantwoordelijkheden en op inhoud. Vanuit rolvastheid

collega's in beweging brengen.

In staat zijn overzicht te behouden: tussen de verschillende deelprojecten, de effecten op de

organisatieonderdelen, de veranderopgave en de reguliere lijnverantwoordelijkheden

In staat zijn collega's aan te spreken en aanspreekbaar zijn voor collega's.

Kunnen en willen omgaan met weerstand.

Buiten 'territoriale grenzen' kunnen kijken: voorbij districtsgrenzen en -verantwoordelijkheden

Een opdracht bezien vanuit eenheidsbelang en vanuit perspectief van de burger en van de buitenwereld.

Opleiding

Afgeronde HBO-opleiding

Werkervaring

Een pré is kennis en ervaring binnen basisteams en districten, kennis van capaciteitsmanagement en ervaring met verandermanagement.

Opstellen van projectplannen, beoordelen van projectplannen van deelprojectleiders

Opstellen van annotaties, notities, werkplannen en voortgangsrapportages

Vertalen van een strategische visie, opdrachten en doelstellingen naar tactisch en operationeel niveau

Met betrokken partijen afspraken maken over randvoorwaarden en voortgang op voornoemde doelstellingen

Verbinding en samenwerking creëren en borgen met afdelingen binnen de organisatie.

In staat zijn overzicht te behouden: tussen de verschillende deelprojecten, de effecten op de organisatieonderdelen, de veranderopgave en de reguliere lijnverantwoordelijkheden

Contactinformatie

Plony Baas 010-5911021

Terug E-mail een vriend Solliciteren

Ormer ICT is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken en u te informeren over het gebruik daarvan op onze website.

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het verzamelen en analyseren van web statistieken. U geeft, door op 'Ja, accepteren' te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies.

Wilt u meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan onze privacyverklaring

Geen cookies Ja, accepteren